אמנות ועיצוב

About Eyal Gafny

Eyal Gafny (b. 1987) lives and works in Tel Aviv.

Eyal holds a BFA from Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, Israel (with honors).

Eyal Gafny

אמנות ועיצוב

Tel Aviv Jaffa, ישראל