אמנות ועיצוב

About Dana Laor Kogan

Dana Laor Kogan creates multidisciplinary art in her outdoor studio from found objects, inspired by nature and life.

Dana Laor Kogan

אמנות ועיצוב

Kerem Maharal, ישראל

גלריית אמנים